3.3 Kasserers oppgaver / ØKONOMI

Føring av regnskap.
Betale regninger og sørge for at inntektsposter kommer inn i regnskapet.
Utarbeidelse og oppfølging av budsjett gjennom driftsåret.
Legge frem månedelig rapport om fotballgruppas økonomiske situasjon for fotballstyret
Ansvarlig for innkjøp av forsyninger til fotballgruppas arrangementer
Innkreving av treningsavgift.
Fakturering og innkreving av sponsormidler etc.
Utbetalinger til trenere, lagleder, styre.
Innkreving av oppgjør for loddsalg o.a. fra spillere / foresatte - ekstern oppfølging
Oppdatering av laglister (med foresatte) å rapportere tilganger og avganger til hovedstyret.