3.9 Baneansvarlig

Ha ansvar for drift og vedlikehold av Idrettslagets baner.
sammen med Sportslig leder innstiller overfor Styret på treningstider og tider for treningskamper på Idrettsanlegget.
som Styrets representant tar den endelige avgjørelse om eventuell stengning av banen(e) og sette opp skilt som bekjentgjør avgjørel­sen.
ta initiativ til å få utarbeidet vedlikeholdsplan for enkelt­anleg­gene (gjødsling, kalking, klipping, drenering, lufting, vanning, salting, harving, etc.).
Organisere merking av gressbanen til seriekamper.
Planlegge dugnad sammen med styret.
Baneansvarlig har ansvar for drift og vedlikehold av banene. Konkrete oppgaver for gressbanen er:
Vedlikeholde banene etter oppsatt plan (klippe, gjødsle, vanne, tette hull, toppdresse etc.)
Vedlikeholde og drifte gressklipper og vanningsanlegg.
Oppgaver i forbindelse med grusbanen er:
Drenere vekk vann fra banen og påse at kummer ikke går tette med grus.
Vurdere påfyll av grus og gjennomføre dette etter behov.
Vanne banen om sommeren.
Vedlikeholde mål og nett. Mål skal sikres slik at de ikke kan velte.