5. FUNKSJONER RUNDT LAGENE

Lagapparatet består av trener og lagleder, disse velges for 2 sesonger av gangen. Nytt ”valg” skjer på høsten og meldes til sekretær innen 30.11. Hvis utskiftninger må skje i løpet av perioden innkalles det til foreldremøte, slik at det kan velges ny erstatning for den avtroppende. Når det etableres nye lag, må det innkalles til foreldremøte, hvor lagapparat velges.

5.1 Trenerens oppgaver

Forberede og lede treningene slik at alle får et best mulig treningsutbytte.
Forberede og lede kampene.
Holde fotballer og annet treningsutstyr i orden. Sørge for at dette kommer tilbake igjen til boden.
Holde førstehjelpsutstyr i orden og ta det med på treninger og kamper.
Legge opp aktiviteter i henhold til sportslig plan.
Møte til trenerforum 1x pr måned.
Sammen med trenere se på hvordan spillere kan hospitere i trening og kamp.
Vektlegge gode holdninger slik at spillerne respekterer medspillere, motspillere, dommere og ledere.
Samtlige trenere skal ha gjennomført aktivitetslederkurs. Fra og med 13 år bør alle har gjennomført trener 1 kurs, men det er et ønske at alle trenerne har denne kompetansen. Klubben dekker utgifter til opplæring.

5.2 Lagleders oppgaver

Lagleder er ansvarlig for all organisering rundt kampene, og møter til lagledermøte 4 ganger i året.
Lagleder er ansvarlig for sosiale sammenkomster og innkalling til spillermøte før sesongstart.

ADMINISTRASJON:
Når terminlisten foreligger, sjekke / ­forhandle om kampdager – møte til terminlistemøter.
Ha oversikt over spillere (med foresatte) og rapportere tilganger og avganger til fotballstyret.
Være ansvarlig for reiseopplegg ved alle bortekamper. Det arran­geres samlet reise så langt som praktisk mulig.
Sørge for at eventuelle dispensasjons-søknader blir innsendt.
Melde fra til Kioskansvarlig eller dugnadsansvarlig om eventuelle endringer i tidspunkt for hjemmekamper
Innsamling av bekreftelse på betalt treningsavgift
Bruke nettsiden til www.iftyristubben.no / fotball / lagsider / velg ditt lag.
Organisere eventuell treningsleir og sørge for gjennom­føringen i samarbeid med trener.
Organisere og delta i avvikling av alle trenings- og serie­kamper i samarbeid med trener.
Arrangere møte med alle foreldre (og spillere fra lillegutt) før sesongstart. Informere om årsplaner, visjoner, foreldrevettregler krav og forventninger til representanter for fotballgruppa i Tyristubben IF
Påse at spillerne fyller ut registreringsskjema og sender dette til styret for registrering
Være ansvarlig for skademelding/forsikring/spillerlisens. Eks utfylling ligger i laglederboken.
Være kontakt ut mot dugnadsansvarlig
Være bindeledd mellom ledere/trenere og foreldre.
Administrere fellesinnsats i forbindelse med dugnader o.l.
Samle inn bekreftelse på betalt treningsavgift, kontingent.
Arbeide for gjennomføring av sosiale tiltak rundt lagene.
UTSTYR:
Fordele drakter og organisere innlevering og vask av disse.
Vester legges i boden til sommeren for bruk under treninger.

VED KAMP:
Ta imot gjestene (både lag og dommer) og vise de garderober på skolen.
Sørge for at alt nødvendig utstyr er til stede og i orden ved kamper. Sjekke eventuell draktlikhet, lufttrykket i ballene, linjeflagg og at alt utstyret kommer på plass etterpå (kjegler, baller o.l.).
Sørge for utfylling av dommerkort før avspark. Hjemmelaget føres først. Ikke skriv under før kampen er ferdig, og sjekk først kampresultat, samt gule og røde kort. Fyll kortet ordentlig ut.
Melde fra til motstanderlag om dispensasjoner
Takk dommer og gjestende lag for kampen
Holde oversikt over mål og resultater.
Anmeld eventuell protest (rapport må sendes som rekommandert post innen 24 timer). Send inn dommerkortet (til Buskerud Fotballkrets).
Føre kampstatistikk (røde/gule kort mm) og laglederbok. Påse at spillere leverer egenrapport ved eventuell utvisning. Den overleveres fotballeder for videreforsendelse til Norges Fotballforbund.
Eksterne dommere får sin betaling i kiosken (dette gjelder ikke for seniorlaget) når retten til pengene er bevitnet av lagleder. Dersom dommer eller lag ikke kommer, skal spesielle skjemaer sendes kretsen. Hvis et lag ikke møter, skal man vente 30 min før kampen avlyses. Hvis dommer ikke møter, skal man prøve å skaffe reservedommer. Sørg i så fall for at dommerkortet utfylles og signeres av begge lags ledelse og sendes til Buskerud Fotballkrets.
Organisere opprydding i garderoben etter kamper (bruk spillerne).
Informere Tabelldata (innringning av resultater) om resultatet av kampen til kretsen (fra smågutt)